Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czego się z niego dowiemy?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu powinniśmy zwrócić uwagę na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego dowiemy się, jakie warunki zabudowy ustalono dla naszej posesji. Co dokładnie możemy znaleźć w takim dokumencie?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP) to akt prawa miejscowego utworzony na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do posiadania takiego dokumentu jest zobowiązana każda gmina. Z wnioskiem o sporządzenie MPZP występują odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Z czego składa się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się dwóch części – tekstowej oraz graficznej. W części tekstowej znajduje się uchwała rady gminy, której treść musi być zgodna z zasadami techniki prawodawczej, a więc zawierać takie elementy, jak: tytuł, podstawa prawna, przepisy merytoryczne ogólne i szczegółowe oraz podział na jednostki redakcyjne. Część tekstowa MPZP przedstawia szczegółowe warunki przeznaczenia danego terenu. Znajdziemy tam również wymagania odnośnie do planowanych inwestycji.

Część graficzną możemy traktować jako dodatek do części głównej, którą stanowi tekst uchwały. Część graficzna, sporządzana na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 bądź 1:2000, zawiera mapy danego terenu (dopuszcza się też stosowanie map katastralnych). Zaznacza się na nich nie tylko obszary przeznaczone pod zabudowę, lecz także drogi oraz tereny zielone, rolnicze i przemysłowe.

Jakie informacje można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego często jest dosyć ogólnym dokumentem, ale niekiedy zawiera szczegółowe informacje, które określają na przykład:

  • przeznaczenie, zagospodarowanie i funkcje wyszczególnionych obszarów;
  • wymagania i zasady odnośnie do dzielenia terenu na działki budowlane;
  • rodzaje mediów, na przykład sieci kanalizacyjne;
  • największe i najmniejsze wskaźniki intensywności zabudowy;
  • zasady umieszczania obiektów na działce, kształtowania dachów i zieleni;
  • wymagania dotyczące kolorystyki elewacji budynków, a także materiałów wykończeniowych;
  • planowany przebieg ulic, dróg publicznych, ścieżek rowerowych, placów;
  • zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Osoby, które chcą wybudować dom, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinny szukać informacji o tym, jak duży budynek mogą zbudować i jaką wielkość musi mieć działka. Muszą także dokładnie się zapoznać z przeznaczeniem wybranego terenu.

Gdzie można znaleźć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zalicza się do dokumentów jawnych, co oznacza, że jest dostępny dla wszystkich. Plan możemy znaleźć między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej czy na stronach internetowych urzędów miast i gmin. Ponadto MPZP udostępnia się w starostwie bądź urzędzie miasta na prawach powiatu, systemie informacji przestrzennej i w dziennikach wojewódzkich. W przypadku problemów ze znalezieniem miejscowego planu można złożyć wniosek odpowiednio do gminy lub miasta o wydanie wypisu.

Zdj. główne: Sven Mieke/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*